Organizing Committee
Chair
Kun Yang
 Yunnan Normal University
 China
Co-Chairs
Wei Rao
 Yunnan Normal University
 China
Yongwen Jiang
 Yunnan Normal University
 China
Xuebin An
 Yunnan Normal University
 China
Hong Li
 Yunnan Normal University
 China
Members
Hongchao Fan
 Wuhan University
 China
Qiaosheng Feng
 Yunnan Normal University
 China
Liang Hong
 Yunnan Normal University
 China
Ying Huang
 Yunnan Normal University
 China
Le Wang
 University at Buffalo
Tianjiu Leng
 Yunnan Normal University
 China
Cen Li
 Yunnan Normal University
 China
Jinping Li
 Yunnan Normal University
 China
Depeng Liu
 Yunnan Normal University
 China
Yan Liu
 Yunnan Normal University
 China
Yi Luo
 Yunnan Normal University
 China
Chao Meng
 Yunnan Normal University
 China
Meie Pan
 Yunnan Normal University
 China
Shuanyun Peng
 Yunnan Normal University
 China
Bo Peng
 Yunnan Normal University
 China
Jiasheng Wang
 Yunnan Normal University
 China
Xin Wu
 Yunnan Normal University
 China
Fei Xiao
 Yunnan Normal University
 China
Zhong Xie
 China University of Geosicences
 China
Lin Xin
 Yunnan Normal University
 China
Wen Xiong
 Yunnan Normal University
 China
Quanli Xu
 Yunnan Normal University
 China
Yang Yang
 Yunnan Normal University
 China
Yulian Yang
 Yunnan Normal University
 China
Lijun Yun
 Yunnan Normal University
 China
Qinhong Zhen
 Yunnan Normal University
 China
Yanhui Zhu
 Yunnan Normal University
 China

Yunnan Normal University Ltd.